Tuesday, November 30, 2010

Polaroid update... Bruno Santos.

Those are some money polaroids!!!